Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KUKËS

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KUKËS

AFISHIM PUBLIK

Date 07.06.2021


Drejtoria vendore e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.


BUKURIJE AVDI NENDA, ZK 2282, KRUME, HAS

BYLBYL ISMAIL RADA, VALBONA SHABAN RADA, ZK 2283, KRUME, HAS

EDMIR XHEM BRATI, ADELINA ISMAIL BRATI, ZK 3085, QARR, HAS

XHEM HALIL BRATI, HYRE LATIF BRATI, ZK 3085, QARR, HAS

HASAN REXHEP DUNGA, BUKURIJE HAN DUNGA, ZK 2315, LAGJJIA NR. 1, KUKES


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: