Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – TIRANA – RURALE 2

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA TIRANA - RURALE 2

AFISHIM PUBLIK

Datë 28.10.2021


Drejtoria vendore e ASHK Tirana - Rurale 2 bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991. </p

Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


SKËNDER ISLAM RRESHKA, ZK 3714, PEZË, TIRANË

HYSEB ISLAM RRESHKA, ZK 3714, PEZË, TIRANË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: