Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – FIER

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA FIER

AFISHIM PUBLIK

Datë 12.12.2022


Drejtoria vendore e ASHK Fier bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


BUKURI MEHMET KALLIRI, HAJRIE ALI CEPELE, SOSE ALI CEPELE, DRITA ALI CEPELE, HEKURAN ALI CEPELE,BUJAR ALI CEPELE,LUAN ALI CEPELE, ZK 3196, ROSKOVEC, ROSKOVEC

ANASTAS TODI BYZYKA, ZK 8532, FIER, FIER

PECO KOSTE PRENCE, ZK 3358, SHEQ MARINAS ,FIER

ALTO FREDI TAKO, DHIMITER VASIL TAKO, ZK 8531, FIER, FIER


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: