Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – GJIROKASTËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA GJIROKASTËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 01.11.2023


Drejtoria vendore e ASHK Gjirokastër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ROZETA DEMO KARAULLI, SOFIA MUSA KARAULLI, ZK 8542, MANALAT, GJIROKASTËR

SOKOL SHPËTIM KARAULLI, ZK 8542, MANALAT, GJIROKASTËR

AGUSH IZEIR MATUKA, ZK 8542, DUNAVAT 1, GJIROKASTËR

EVJENIA KRISTO VODA ,ZK 8542, VAROSH, GJIROKASTËR

MIRJAN RASIM ÇAJUPI, ZK 8542, MANALAT, GJIROKASTËR

KUJTIM BRAHO MEZINI + ETJ ,ZK 8542, MEÇITE, GJIROKASTER

SHERAF HAZIS ALIKO, ZK 3933, ZHULAT, GJIROKASTËR


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: