Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 10.06.2024


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


KATERINA KRISTO GËRDHUQI, ZK 2960, PILUR, HIMARË

MARIA ILIA KOKAVESH, ANDON NIKOLLË KOKAVESHI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

DRITAN SOTIR MUÇUA, VERA GJOK MUÇUA, ZK 2960, PILUR, HIMARË

JANI KOLA DHIMA, KSANTHIPI LEKO DHIMA, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

FILIP ANDREA JANILA, GJENOVEFA KOZMA JANILA, ZK 1481, DHËRMI, HIMARË

EFTIHIA MIHKAL DHIMOJANI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

VIKTOR RUFET RUKAJ, ADILE BILAL RUKAJ, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

KOSTANDIN KLEANTH ÇAKALLI, SOSE JANI ÇAKALLI, ZK 2960, PILUR, HIMARË

HAJDHICA MILTO GJEZO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: