LAJME

Shpallje konkurimi për vende vakante

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK Dt. 19.02.2021 Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për…
Lexo me shume …

NJOFTIM

Njoftim i rëndësishëm! Zbardhet në Fletoren Zyrtare Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 1169, datë 24.12.2020 Për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, për sipërfaqet takuese, të zëna nga ndërtimet e legalizuara në drejtoritë…
Lexo me shume …

NJOFTIM

NJOFTIM Ne zbatim te ligjit nr.20/2020″ PER PERFUNDIMIN E PROÇESEVE KALIMTARE TE PRONESISE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISË”, DREJTORIA VENDORE ASHK-GJIROKASTER, pas kontaktit dhe bashkepunimit te panderprere me banoret , perfundoi me sukses proçesin e legalizimit per “Godine banimi…
Lexo me shume …

Shpallje konkurimi për vende vakante

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK Dt. 11.01.2021 Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për…
Lexo me shume …

Shpallje konkurimi për vende vakante

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK Dt. 05.01.2021 Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për…
Lexo me shume …

NJOFTIM

NJOFTIM Vit i vështirë 2020, por Kadastra ka në dorë të qetësojë zemra dhe të lumturojë familje! Sot ishim në Kavajë për të dhënë lejen e fundit në Njësinë Administrative Helmës. Drejtori i Kadastrës Artan Lame së bashku…
Lexo me shume …

NJOFTIM

NJOFTIM Me miratimin e ligjit Nr. 20/2020 për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë, u hoqen kushtet për verifikimin e vlefshmërisë së Akteve të marrjes së tokës në pronësi. Në bashkëpunim me Këshillin e…
Lexo me shume …

KONSULTIMI PUBLIK, ZK.1739 GJILEKË-(Blloku 1)

NJOFTIM PËR KONSULTIM PUBLIK, ZK 1739 GJILEKË-(Blloku 1), BASHKIA HIMARË Në kuadër të regjistrimit fillestar të pasurive të paluajtshme në DVASHK, Vlorë, Kadastra Shqiptare njofton: Pas përfundimit të punimeve fushore dhe administrimit të dokumentacionit shtetëror për aktet e…
Lexo me shume …