Plane rilevimi miratuar DVASHK LEZHË – Vendimi Nr.1, Date 15.08.2021

Drejtoria vendore e ASHK Lezhë bën afishimin publik për qytetarët ne zbatim të pikës 17, të VKM-s nr. 781 datë, 07.10.2020 “Për procedurat e hollësishme të regjistrimit  të titujve të pronësise që nuk kanë të përcaktuar siperfaqen”, ka aplikuar pranë DVASHK-së Lezhë shtetasi Z. Lirim Shaban Gjetja me aplikim nr. 26704 datë, 25.11.2020 me objekt për shrbimet kadastrale “Regjistrim i kalimit të pronësis me akt kopje të fragmentit  të hartës”,  “Lëshim certifikatë pronësië”, për pasurinë e paluajtshme të kthyer me Vendimin e K.K.K.P-së me nr. 156 datë, 09.05.1996, vendimi ky që pas verifikimit administrativ rezultoj pa dokumentacion hartografik për sipërfaqen e kthyer.


Publikimi i kërkesave për afishim të subjekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion listen e subjekteve perfitues

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: