Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – DIBËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA DIBËR

AFISHIM PUBLIK

Date 27.10.2021


Drejtoria vendore e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ASTRIT ENVER MELANI, ZK 2932, LAGJJA ''AKSIONI'', DIBER

BLERIM ZENEL DANI, ZK 2932, LAGJJA ''AKSIONI'', DIBER

ARBEN ZENEL DANI, ZK 2932, LAGJJA ''AKSIONI'', DIBER

ULVI RIZA SHAHI, ZK 2932, LAGJJA''VEHBI DIBRA'', DIBER

ARNIST NERIM CENI, ZK 2312, FSHATI KUJTIM, KLOS

SHEM XHEMAL DUKA, ZK 2213, FSHATI KOMSI, MAT

TIMOLEON AHMET PALAMANI, ZK 2030, LAGJJA ''PJETER BUDI'', MAT

ASTRIT ENVER MELANI, ZK 2932, LAGJJA ''AKSIONI'', DIBER

XHELADIN KURT SKARRA, ZK 3442, FSHATI SHUMBAT, DIBER


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: