Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – FIER

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA FIER

AFISHIM PUBLIK

Datë 17.12.2021


Drejtoria vendore e ASHK Fier bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


BUJAR OSMEN TAHIRI, ZK 8533, FIER, FIER

AGIM TAFIL BORANJI, ZK 3532, STRUM, ROSKOVEC

TRIFON NDONI LLUPI, ZK 8531, FIER, FIER

KADRI GJYSHO NUMANI, ZK 8531, FIER, FIER

KUJTIM REXHEP PUKA, ZK 8533, FIER, FIER

TAHIR OSMEN TAHIRI, ZK 8533, FIER, FIER


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: