Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – DIBËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA DIBËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 02.11.2022


Drejtoria vendore e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.



Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


AVNI BEXHET OSMANI, ZK 3444, SHUPENZË, BULQIZË

NAIM BEQIR DEMA, ZK 1958, HOMESH, BULQIZË

RAMADAN SEJDI FERATI, ZK 2997, PLOSHTAN, DIBËR

ALI HAZIS RAMA, ZK 1668, FUSHË-MUHURR, DIBËR

FLAMUR IZET BARDULLA, ZK 2932, PESHKOPI, DIBËR

RAKIP SELIM DEVA, ZK 2730, MUHURR, DIBËR

FIQIRETE RAMDAN LAMAJ, ZK 1326, BURREL, MAT

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: