Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – TEPELENË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA TEPELENË

AFISHIM PUBLIK

Datë 09.06.2023


Drejtoria vendore e ASHK Tepelenë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


KLODIAN GËZIM ÇUNAI, ZK 3574, KALA , TEPELENË

SKËNDER DAJLAN DAJLANI, ZK 3574, KALA , TEPELENË

LEFTER ÇUNE DAJLANI, ZK 3574, KALA , TEPELENË

NEIM ÇUNE DAJLANI, ZK 3574, KALA, TEPELENË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: