Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – GJIROKASTËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA GJIROKASTËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 15.02.2024


Drejtoria vendore e ASHK Gjirokastër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


AHMET BEHAUDIN DOBI ,ZK 8542, L "PALORTO", GJIROKASTËR

FESTIM BRAHIM JASHARI, ZK 2917, L "MEJDEN", PËRMET

THANAS SHYQYRI TELHAJ, ZK 2917, L "MEJDEN", PËRMET

NUREDIN IBRAHIM TENA, ZK 8542, L "PALORTO", GJIROKASTËR


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: