Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – POGRADEC

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA POGRADEC

AFISHIM PUBLIK

Datë 13.12.2021


Drejtoria vendore e ASHK Pogradec bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


VANGJEL NAUM ILO, ZK 8582, POGRADEC, POGRADEC

ILIA JORGJI KERTHI, ZK 8582, POGRADEC, POGRADEC

ARTAN TASI SHAPO,TASLJOVAN MITRI KERTHI, ZK 8582, POGRADEC, POGRADEC

VANGJEL NAUM KERTHI, ZK 8582, POGRADEC, POGRADEC

ASLLAN ZALO BAKOLLARI, ZK 8582, POGRADEC, POGRADEC


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: