Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KRUJË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KRUJË

AFISHIM PUBLIK

Datë 23.09.2022


Drejtoria vendore e ASHK Krujë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


FATOS BESIM HOXHA, ZK 8621, KRUJË, KRUJË

KLODIANA ALFRED VESELI(VATHI), MIRLANDA ALFRED VATHI, ZK 8621, KRUJË, KRUJË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: