Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – FIER

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA FIER

AFISHIM PUBLIK

Datë 10.10.2022


Drejtoria vendore e ASHK Fier bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ALBERT KOZMA STEFA, ZK 8531, FIER, FIER

VLLASI KOZMA STEFA, ZK 8531, FIER, FIER

ARBEN MYNYR MAZREKU, ZK 8532, FIER, FIER

GËZIM QANI PAJAJ, ZK 2270, KREMENAR, MALLAKASTER

OLTION ROLAND LIPE, ZK 8531, FIER, FIER

ALEKSANDER MITI LIPE, ZK 8531, FIER, FIER

GORI IRAKLI BUFI, ZK 8531, FIER, FIER

ARISTIR NAUN CUKO, ZK 8533, FIER, FIER


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: