Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – FIER

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA FIER

AFISHIM PUBLIK

Datë 13.03.2023


Drejtoria vendore e ASHK Fier bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


LUFTAR SAMI RUSTEMI, ZK 8532, FIER, FIER

DONIKA KOZMA XHERRO, ZK 3015, POJAN, FIER

NURI RRAPO XHEPXHIAJ, ZK 1566, DUKAS, MALLAKASTËR

ADELINA KADRI STOLI, ZK 1438, DAMES, MALLAKASTËR

VLADIMIR RAKO KOLICI, ZK 3709, VANAJ, FIER

ELENICA JANO JANUSHI, ZK 8531, FIER, FIER

AGIM HAKLI AJDINAJ, ZK 2890, PATOS, PATOS

JORGJIE PRENDI IMSHTARI, FLORINA TODI IMSHTARI,RISILDA TODI IMSHTARI, ELTON TODI IMSHTARI, ZK 8531, FIER ,FIER

THEODHOR NDINO CUCA, ZK 8532, FIER, FIER


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: