Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – DIBËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA DIBËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 05.04.2023


Drejtoria vendore e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


BLERIM RAMAZAN SALKURTI, ZK 3155, RASHNAPOJE, DIBËR

VEBI ISMAIL RINA, ZK 3696, VAJ-MDHEJ, DIBËR

ADLI SAKIP RAMA ,ZK 2640, TRENE, DIBËR

ASTRIT IBRAHIM LIKA, ZK 3696, VAJ-MDHEJ, DIBËR

EDISON PËLLUMB GJONI, ZK 2592, MAQELLARË, DIBËR

RAMAZAN ALI SALKURTI, ZK 3155, RASHNAPOJE, DIBËR


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: