Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KORÇË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KORÇË

AFISHIM PUBLIK

Data 14.09.2023


Drejtoria vendore e ASHK Korçë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


FIQIRI OSMAN FASHO, ZK 2028, KAKAÇ, MALIQ

MENTOR SAMIT LATIFI, ZK 2984, PLASE, MALIQ

ILIA DHIMITËR GEÇO + BP, ZK 8562, LAGJIA 3, KORÇË

VASIL CVETKO JANKULLA, ZK 1809, GORIC E MADHE, PUSTEC

NESTI DHORI SHORE, ANILA NDREÇ SHORE, ZK 3790, VITHKUQ, KORÇË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: