Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – TIRANA-RURALE1

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA TIRANA-RURALE1

AFISHIM PUBLIK

Datë 22.11.2023


Drejtoria vendore e ASHK Tirana-Rurale1 bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


KUJTIM REFAT DERVISHI, ZK 1433, PETRELE, TIRANE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: