Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KUKËS

DREJTORIA ASHK KUKËS

Dt. 21.01.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK KUKËS bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. ZENEL ALI LUSHAJ, VJOLLCA HYSENI LUSHAJ, ZK 1347, B. CURRI, TROPOJE,
 2. ZENEL ALI LUSHAJ, VJOLLCA HYSENI LUSHAJ, ZK 1347, B. CURRI, TROPOJE,
 3. ARJAN AVDYL ELEZI, DRANDE UKSHIN ELEZI, ZK1993, JAHO SALIHI, KUKËS
 4. QAMILE DEM RADA, ZK 2286, KRUME, HAS
 5. BEHAR BEQIR MURATI, FATIME ABDULLAH MURATI, ZK 3425, SHTIQËN, KUKËS
 6. BESJAN BRAHIM GJOCAJ,ADELAIDA DEDE GJOCAJ, ZK 1674, FUSHE LUMI, TROPOJE
 7. SELAMI MUSTAFA SOPAJ, HAJRIE SHEFKI SOPAJ,  ZK 1819, GOSTIL, KUKËS
 8. GAZMEN RAKIP GASHI, ZEMRIETE ELEZ GAZI, ZK 2762, NANGE, KUKËS
 9. MUHARREM MALIQ HAJDARI, HATE ISUF HAJDARI, ZK 3425, SHTIQEN, KUKËS
 10. MUHARREM MALIQ HAJDARI, HATE ISUF HAJDARI, ZK 3425, SHTIQEN, KUKËS
 11. SANIE BEKTASH HXHA, KALIS, KUKËS
 12. YMER BINAK MUSAJ, JUTBINA KADRI MUSAJ, ZK 2282, KRUME, HAS

Faleminderit!

DREJTOR

VLADIMIR SPAHIU