Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – TIRANE JUG

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA TIRANE JUG

AFISHIM PUBLIK

Date 30.06.2021


Drejtoria vendore e ASHK Tirane Jug bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.


ANDI ARJAN OSMANLLARI, KIMETE IMER OSMANLLARI ZK 8170, NJESIA ADM 1, TIRANE

SABRI HAKIM BRAKAJ ZK 8180, NJESIA ADM 1, TIRANE

RAMAZAN XHEMAL HAKRAMA ZK 8230, NJESIA ADM 6, TIRANE

EDMON ISMET VRANOVCI ZK 8220, NJESIA ADM 7, TIRANE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: