Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – FIER

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA FIER

AFISHIM PUBLIK

Datë 22.08.2022


Drejtoria vendore e ASHK Fier bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ASQERI XHAFERR KALLASHI, ZK 3000, PLYK, FIER

ALDI LILI GERMAU,LEDINA LILI GERMAU, VASILLAQ KICI GERMAU,GENCI DHIMITRAQ GERMAU, ZK 2986, FIER, FIER

ARQILE KOCI CAPO, ZK 3922, ZHARREZ, PATOS

PALUSH TRIFON GJINO, ZK 3300, SEMAN, FIER

ZYLEDIN RAMADAN GREMI, ZK 8532, FIER, FIER

NAUN KOCI CAPO, ZK 3922, ZHARREZ, PATOS

FOTO VASIL KARAMANO, ZK 2890, PATOS, PATOS

IRENA SHABAN QOSE, ZK 8533, FIER, FIER

BEDRI HASAN XHEMALI, ZK 1414, CLIRIM, FIER

NURI JONUS BUFI, ZK 3532, STRUM, ROSKOVEC


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: