Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – DIBËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA DIBËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 23.02.2024


Drejtoria vendore e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


BLEDAR ILBER SINANI, ZK 1229, FSHATI BOÇEVE, BULQIZË

QEMAL IBRAHIM XHETA, ZK 1229, FSHATI BOÇEVE, BULQIZË

MUFIT LATIF SINANI, ZK 1929, FSHATI BOÇEVE, BULQIZË

RAMIS MAN MURRA, ZK 3444, FASHATI SHUPENZË, BULQIZË

PETRIT QAZIM XHELI, ZK 2823, FSHATI OKSHATINË, BULQIZË

PETRIT RAMIZ XHELESHI, ZK 1229, FSHATI BOÇEVE, BULQIZË

ADEM SELAMI XHIVESHI, ZK 2823, FSHATI OKSHATINË, BULQIZË

HAKI HAAN HIDRI, ZK 2643, FSHATI MELCU, BULQIZË

ADEM VEBI SHAHINI, ZK 2898, FSHATI PELADHI,BULQIZË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: