Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – Tirana Veri

DREJTORIA ASHK TIRANA VERI

Dt. 15.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK Tirana Veri bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
  1. DRITAN ENVER MUSABELLIU, GAZMEND ENVER MUSABELLIU, IMIR ENVER MUSABELLIU, ZK 8320, NJESIA ADM 11, TIRANE
  2. SHOQERIA SPERO SHPK ZK 8340, NJESIA ADM 8, TIRANE
  3. ELVIRA MASAR KAPXHIU, MIRELA MASAR PESHKEPIA, AISHE FETH PESHKEPIA, ZK 8360, NJESIA ADM 8, TIRANE
  4. GJERGJ DEDE SELJA, ZK 8130, NJESIA ADM 11, TIRANE
  5. KUJTIM ISUF BYLYKU, SELIME HYSEN BYLYKU, ZK 8110, NJESIA ADM 4, TIRANE
  6. REXHEP LUTFI SHEHI, LUTFI REXHEP SHEHI, EDUKAT REXHEP SHEHI, ZK 8340, NJESIA ADM 8, TIRANE
  7. NOVRUS SEITAJ, ZK 8110, NJESI ADM 4, TIRANE

Faleminderit!

DREJTOR

ELION SEMANAJ