Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – POGRADEC

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA POGRADEC

AFISHIM PUBLIK

Datë 10.05.2022


Drejtoria vendore e ASHK Pogradec bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


LUBJANA NIAZI SAMSURI, ZK 8582, POGRADEC, POGRADEC

VASIL JORGJI KERTHI +BP, ZK 8582, POGRADEC, POGRADEC

LAVDIMIR BEXHET GURI, JULJAN YLLI GURI + BP, ZK 8582, POGRADEC, POGRADEC

AFRIM BEKTASH LUFO, ZK 8582, POGRADEC, POGRADEC


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: